این روزها مطالب طنزی با عنوان " مورد داشتیم " در فضای مجازی بسیار بابا شده است مطالب طنز و خنده داری که با عنوان " مورد داشتیم " شروع می شوند در ادامه مطالب طنز و خنده دار " مورد داشتیم " رو باهم می بینیم و می خندیم