کتک خوردن دانش آموزی کاشمری بدست آموزگارش

و این بار در کاشمر

انتشار تصاویر تنبیه وحشیانه یک دانش اموز کاشمری چند روزی است که سروصدای زیادی در شبکه های اجتماعی به پا کرده است.اگر فردا که فرزند شما از مدرسه به خانه باز می گردد با چنین سرو وضعی وارد منزل شو، به شما چه حالی دست خواهد داد؟

آیا خواهید گفت که فرزندم حتما آموزگار خود را شدیدا ناراحت کرده بوده و این تنبیه بی دلیل نبوده است

آیا می توانید حتی تصور چنین اتفاقی را برای فرزند خود از سر بگذرانید؟

این دست معلمان که دانش اموزان را اینچنین تنبیه می کنند، در توجیه کار خود می گویند، برخی از دانش آموزان مارا بشدت آزار و اذیت می کنند و راهی بجیز تنبیه بدنی را برای ما باقی نمی گذارند


سوالی که اینجا مطرح است ینست که، اگر فزند همین معلم به همین شکل تنبیه شود، آیا او خواهد گفت حتما فرزندم معلمش را بسختی اذیت کرده بوده است


شما چه نظری دارید؟